Adatvédelmi tájékoztató

A Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Parázs Pasztorális Központja (továbbiakban PPK), mint Adatkezelő számára fontos a személyes adatok védelme, ezért a partnereink, munkatársaink és a programjainkon résztvevők személyes adatait körültekintéssel és bizalmasan kezeljük. Elkötelezettek vagyunk az általunk gyűjtött információ biztonsága, elérhetősége, titkossága és az adatfeldolgozás átláthatósága iránt.

Az adatvédelmi rendelkezéseinek kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) foglaltakat és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) rendelkezéseit.

 1. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelőnél vezetett nyilvántartások törvényes rendjét, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését. További célja, hogy rögzítse a PPK által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyet az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

 1. Kapcsolat, Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Adatkezelő: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye Parázs Pasztorális Központja

Levélcím: Parázs Pasztorális Központ 6000 Kecskemét, Plébánia köz 1.

E-mail cím: info@parazskozpont.hu

Telefonszám: +06-30-497-09-09

Honlap:  www.parazskozpont.hu

Ha bármilyen kérdése van az adatvédelmi tájékoztatóval vagy a PPK adatgyűjtésével és adatkezelésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot!

Adatfeldolgozó: A PPK adatfeldolgozással megbízott munkatársai
 

 1. Fogalom meghatározások

- Személyes adat - azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

- Adatkezelés - a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

- Adatkezelő - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

- Adatfeldolgozó - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

- Címzett - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.

- Harmadik fél - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

- Az érintett hozzájárulása - az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

- Adatvédelmi incidens - a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

- Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, www.naih.hu.

- E-mail: Elektronikus levelezés, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével.

- Internet: Az Internet számítógépes hálózatok világhálózata, amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat.

- Weblap, Weboldal, Honlap: Megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és vissza-ugrásokat.

- Sütik (Cookies): Weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. 2 alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ú.n. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

- Elektronikus hírlevél: Címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás.
- Online jelentkezési lap: Elektronikus adatközlő felület, amelyen az Érintett önkéntesen adja meg a program szervezéséhez, lebonyolításához, a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait az Adatkezelő által szervezett programokon való részvétel céljából.

 1. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai, céljai és megőrzési idők

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat akkor kezelhető, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

- az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

- az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Adatkezelő a személyes adatokat jogos érdekből és/vagy törvényi előírás alapján kezeli az alábbi esetekben:

- szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenység;

- programokra, továbbképzésekre, rendezvényekre való jelentkezések kezelése;

- szerződéskötési szándék (beleértve a fenntartókkal, az előadókkal kötött szerződéseket, akkreditált pedagógus-továbbképzések és engedélyezett felnőttképzések szervezése során kötendő szerződéseket is);

- szerződés teljesítése;

- számlázási, számviteli, könyvviteli kötelezettségek teljesítése;

- megfelelő munkavállaló kiválasztása (pl. állás megpályáztatás);

- munkaviszonyból         származó     jogok     gyakorlása,     kötelezettségek     teljesítése      (pl. munkaviszonnyal összefüggő személyes adatok kezelése, bérszámfejtés);

- pályázatok, versenyek szervezése;

Adatkezelő a személyes adatokat az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben:

- partnerekkel való kapcsolattartás;

- hírlevél, levelezőlista működtetése;

- kapcsolattartás – webes felületen eszközölt érintetti megkeresések megválaszolása;

- honlapon megjelentetett hírek, szakmai anyagok;

- látogatói szokások rögzítése, gyűjtése – anonim felhasználó azonosítók (cookie, vagy süti) alkalmazása során;

- a programokon, rendezvényeken készült fényképek közzé tétele a PPK honlapján, internetes felületein.
- Szakmai szolgáltatás, programok, rendezvények szervezése esetén egyes szolgáltatások nyújtása, a jelentkezés rögzítése, szerződés kötése, igazolások, tanúsítványok kiadása céljából kezeljük az adatokat.

- A levelezőlistára, hírlevélre feliratkozás célja a széleskörű, hatékony tájékoztatás lehetőségének megteremtése.

- Egyes hírek, szakmai anyagok és fényképek közzététele során megvalósuló adatkezelés célja az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátásai, a jogszabályi előírások végrehajtása.

Megőrzési idő:

- Az önkéntes hozzájárulás alapján kezelt adatok tekintetében: amíg az érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását, vagy amikor a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Sütik tekintetében: az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti  élettartamának lejártáig, vagy a süti érintett általi törléséig.

 1. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 1. Adatok továbbítása, adatfeldolgozás

Adatkezelő biztosítja, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közreműködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat. Az adatok kezelésével foglalkoznak:

- a PPK munkatársai

- könyvelési, adózási feladatokat ellátó adatfeldolgozó;

- pályázatok, versenyek szervező, elbíráló testületei;

A PPK a fentieken kívül - a törvényben meghatározott esetek kivételével  (pl.:  büntetőeljárás) - harmadik személynek és semmilyen nemzetközi szervezetnek nem továbbít személyes adatot.

 1. Az Érintettek jogai
  Tájékoztatáshoz való jog
  Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és tájékoztatást érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
  A hozzáférés joga
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon: a, az adatkezelés céljai; b, az érintett személyes adatok kategóriái; c, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják.
 2. Helyesbítéshez való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  Törléshez való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
  - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  - Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező önkéntes hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  - személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  Elfeledtetéshez való jog
  Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
 3. Adatkezelés korlátozásához való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  - az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  - az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  - az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  - az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy az Unió illetve valamely tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 1. Adathordozhatósághoz való jog
  Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha
  - az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
  - az adatkezelés automatizált formában történik.
 2. Tiltakozáshoz való jog
 3. Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen.
  Visszavonáshoz való jog
  Önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az Érintett a hozzájárulást bármely időpontban visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 4.  
 5. 8. Jogérvényesítés
  Ha aggodalmát szeretné kifejezi ki az Adatvédelmi Törvény vagy egyéb szabályozás megsértésével kapcsolatban, küldje el a kérését a PPK levélcímére, küldjön üzenetet a honlapon megadott elérhetőségekre vagy keressen minket telefonon. A PPK megvizsgálja a panaszát, és tájékoztatást nyújt arról, hogy hogyan fogjuk kezelni. 
  Amennyiben nem lenne elégedett azzal, ahogy az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát kezeltük, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat
 6.  
 7. 9. Az Adatvédelmi tájékoztató módosításai
  A PPK fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A megváltozott dokumentumot a honlapon közzé tesszük.

Utolsó frissítés: 2019. február 28.